Đăng ký

Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em - Soạn văn lớp 9

1,673 từ Soạn bài

Câu 1 : Văn bản này gồm 17 mục được bố cục thành mấy phần ? Phân tích tính hợp lí chặt chẽ của bố cục văn bản .

Văn bản gồm 17 mục được bố cục :

— Hai mục đầu khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới, kêu gọi khẩn thiết toàn nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này.

— Mười lăm mục còn lại được bố cục thành ba phần:

Sự thách thức (mục 3-7): Nêu lên những thực tế, những con số cụ thể về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.

Cơ hội (mục 8 và 9) : Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản dể cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Nhiệm vụ (mục 10—17) : Xác định những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn. phát triển của trẻ em. Đây là những nhiệm vụ được nêu lên một cách hợp lí và có tính cấp bách dựa trên tình trạng và điều kiện thực tế.

Bản thân các tiêu đề đã cho thấy tính chặt chẽ hợp lí của bố cục bản Tuyên bố.

Câu 2 : Ở phần " Sự thách thức" , bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao ? Nhận thức , tình cảm của em khi đọc phần này như thế nào ?

   Phần này của bản Tuyên bố tuy ngắn gọn nhưng đa nêu lên đầy đù, rõ ràng và cụ thể thực trạng bị rơi vào hiểm họa, cuộc sống khổ cực về nhiều mặt của trẻ em trên thế giới hiện nay:

  • Bị trở thành nạn nhân trực tiếp của bạo lực chiến tranh, cùa nạn phân biệt chủng tộc, chế độ A-pác-thai, của sự xâm lược chiếm đóng và thôn tính của lực lượng ngoại xâm.
  • Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng không nhà ở, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp ô nhiễm trầm trọng.
  • Mỗi ngày có tới 40 000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Câu 3 : Qua phần "Cơ hội" , em thấy việc bảo vệ , chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay cố những điều kiện thuận lợi gì ?

   Cộng đồng quốc tế hiện nay có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em do các điều kiện thuận lợi cơ bản sau đây:

  • Sự liên kết lại của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này. Đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra một cơ hội mới
  • Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả cụ thề trèn nhiều lĩnh vực. Phong trào giải trừ quân bị dược dẩy mạnh tạo diều kiện cho việc khai thác tài nguyên thúc dẩy sự phốt triển kinh tế của xã hội.

Học sinh có thể trình bày suy nghĩ của mình về diều kiện của đất nước hiện tại:

  • Đảng và nhà nước hết sức quan tâm đến trẻ em.
  • Nhiều tổ chức đoàn thể xã hội cũng đã nhận thức nên đã tham gia tích cực vào phong trào chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
  • Toàn xã hội quan tâm tới trẻ em với ý thức cao.

Câu 4 : Ở phần Nhiệm vụ , bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động . Hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này .

Trên cơ sở thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay và các cơ hội đã trình bày bên trên, Tuyên bố đã xác định những nhiệm vụ có tính toàn diện, cụ thể, cấp thiết của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia . Những nhiệm vụ đó bao gồm từ tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng, phát triển giáo dục trẻ em từ các đối tượng cần quan tâm hàng đầu (trẻ em bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khân, các bà mẹ) đến củng cố gia đình, xây dựng môi trường xã hội, từ đảm bảo quyến bình đẳng nam nữ khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hóa xâ hội.

Phần nêu nhiệm vụ và lời văn thật rỗ ràng, mạch lạc và dứt khoát.

Câu 5 : Qua bản Tuyến bố em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đến vấn đề này ?

- Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế.

- Qua những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội.

- Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng.

shoppe