Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Động từ

102 từ Soạn bài

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

 
Động từ đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau

Động từ không đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau

Trả lời câu hỏi

Làm gì?

 
đi, chạy, cười, đọc, hỏi, ngồi, đứng

Trả lời các câu hỏi

Làm sao?, Thế nào?

dám, toan, định

buồn, gãy, ghét, đau, nhức, nứt, vui, yêu

II. RÈN  LUYỆN KĨ NĂNG

shoppe