Đăng ký

Hợp đồng- soạn văn 9

655 từ

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:

+ Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về một hợp đồng mua bán.

+ Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

+ Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...

Tại địa điểm:............................

Bên chủ nhà

  Ông (bà):...

  Địa chỉ thường trú:.....................

Bên thuê nhà

   Ông (bà): ..

   Địa chỉ thường trú:.....................

   Chứng minh nhân dân số:............. cấp ngày......... tại.........

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1

  Ông (bà)... cho ông (bà).... thuê một ngôi nhà ở số.... đường...

  Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày..... tháng...... năm...... đến hết ngày.... tháng..... năm...... )

  Giá thuê: 10 000đ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm

Điều 2

   Ông (bà)............... có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

   Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

       Bên thuê nhà                                                                                           Bên chủ nhà

  (Họ tên và chữ kí)                                                                                    (Họ tên và chữ kí)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào