Đăng ký

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Đề bài

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 60, suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa:

- Thể hiện ước muốn của Lý Bí, của nhân dân ta mong muốn nền độc lập dân tộc được trường tồn.

- Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.