Đăng ký

Đáp án đề thi môn Lịch sử vào 10 tại Hà Nội năm 2019

Cunghocvui xin Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử vào 10 tại Hà Nội năm 2019. Hãy so kết quả ngay nhé!

Đáp án chính xác:

1 B 11 B 21 B 31 C
2 B 12 B 22 D 32 C
3 D 13 B 23 A 33 A
4 B 14 A 24 B 34 C
5 C 15 C 25 B 35 A
6 D 16 B 26 C 36 D
7 D 17 B 27 A 37 A
8 A 18 D 28 C 38 C
9 C 19 A 29 A 39 B
10 B 20 C 30 D 40 A

 

 

Đề thi:

ảnh 1 - đề thi lịch sử vào 10 tại hà nội 2019

ảnh 2 - đề thi Lịch sử vào 10 tại Hà Nội 2019

ảnh 3 - đề thi Lịch sử vào 10 tại hà nội 2019

ảnh 4 - đề thi lịch sử vào 10 tại hà nội 2019

Chúc các bạn đạt kết quả cao!