Đăng ký

Communication

2. Practise saying New Year’s wishes to your friends, using the suggestions below or creating your own. (Luyện tập nói những câu chúc năm mới tới các bạn, dùng những gợi ý hoặc ý kiến của em).

- Happy days from January to December.

- A year full of fun

- Happiness and cheers

- A life full of happy moments

- Success in your studies

3. Match the sentences with the pictures Then match them with the countries. (Nối câu với bức tranh rồi nối với các nước).

Đáp án:

1.b The USA

2.c Russia

3.a Japan

4.d Thailand

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đến quảng trường Thời Đại để xem quả cầu thời gian đếm ngược đêm giao thừa.

2. Họ tắm trong một hồ băng.

3. Họ ăn bánh mochi.

4. Họ té nước vào người nhau.

4. Read how people in different countries celebrate their New Year. Then match the countries with the activities. (Đọc xem mọi người ở các quốc gia chào đón năm mới khác nhau như thế nào. Nối tên quốc gia với các hoạt động).

Đáp án:

1.b

2.a

3.e

4.c

5.d

Hướng dẫn dịch:

Ở Nhật: Các đền thờ rung chuông 108 lần vào đêm ngày 31 tháng 12. Làm như vậy, họ tin rằng những điều xấu của năm cũ sẽ qua đi.

Ở Tây Ban Nha: Mọi người cố gắng bỏ 12 trái nho vào miệng vào đêm giao thừa để cầu may mắn.

Ở Thụy Sĩ: Họ đổ kem xuống sàn nhà để tổ chức Năm mới.

Ở Romania: Họ ném đồng xu xuống song để cầu may mắn.

Ở Thái Lan: Họ té nước lên người khác để rửa trôi những điều không may.

5. Work in groups. Each student chooses one activity from 4. Take turn to say them aloud. The group says which country he / she is talking about. (Làm việc theo nhóm. Mỗi học sinh chọn một hoạt động của bài 4. Thay phiên nhau nói lên. Các nhóm sẽ nói đó là quốc gia nào mà bạn học sinh đang nói đến).

Example: 

- They throw water on the other people.

- It’s in Thailand.

Tags