Đăng ký

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

216 từ Văn mẫu

Lập dàn ý

- Học là gì? (Học là hoạt động của một người nàọ đó nhằm thu I nhận kiến thức và hình thành kĩ năng, kĩ xảo).

- Học luôn luôn là tự học (Học là một hoạt động không thể làm thay. Ai học thì người ấy được. Không thể có chuyện người này học thay người lúa. Do đó học luôn luôn là tự học).

 - Cân phải nêu cao tinh thần tự học: Có như vậy mới nâng cao I chât lượng học tập của mỗi người.

 - Dẫn ra một sô tâm gương tự học.

>> Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lí Ngắn nhất