Đăng ký

Bài 3 trang 9 SGK Địa lí 11

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Hướng dẫn giải

Sử  dụng kĩ năng vẽ biểu đồ cột và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

 

Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh, từ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2 lần.