Đăng ký

Bài 3 trang 55 SGK Địa lí 11

Đề bài

Thế nào là liên kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc liên kết vùng trong Liên minh châu Âu?

Hướng dẫn giải

* Khái niệm liên kết vùng:

- Liên kết vùng là chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đố người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chug của các bên tham gia.

- Liên kết vùng có thể  nằm hoàn toàn ở bên trong ranh giới EU hoặc có một phần nằm ngoài ranh giới EU.

* Ý nghĩa của liên kết vùng trong Liên minh châu Âu:

- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham gia.

- Phát huy những tiềm năng, thế mạnh của mỗi quốc gia, đồng thời hỗ trợ nhau trong các lịnh vực kinh tế - xã hội.