Đăng ký

Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 10

Đề bài

Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Hướng dẫn giải

Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động:

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

-    Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

-    Phải có sự chênh lệch nồng độ, không tiêu tốn năng lượng.

-     Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin đặc hiệu.

-       Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ hơn đường kính lỗ màng.

-      Là phương thức vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

-    Phải sử dụng năng lượng (ATP).

-      Phải có prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

-    Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

-    Phải có sự chênh lệch nồng độ, không tiêu tốn năng lượng.

-     Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin đặc hiệu.

-       Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ hơn đường kính lỗ màng.

-      Là phương thức vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

-    Phải sử dụng năng lượng (ATP).

-      Phải có prôtêin vận chuyển đặc hiệu.