Trong mạch dao động LC lí tưởng với cường độ...

Câu hỏi: Trong mạch dao động LC lí tưởng với cường độ dòng điện cực đại là I0 và dòng điện biếnthiên với tần số góc bằng w. Trong khoảng thời gian cường độ dòng điện giảm từ giá trị cực đại đến một nửa cực đại thì điện lượng chuyển qua cuộn dây có độ lớn bằng

A. 

B. 

C. 

D.