Một electron chuyển động trong ống đèn hình...

Câu hỏi: Một electron chuyển động trong ống đèn hình của một máy thu hình. Nó tăng tốc đều đặn từ tốc độ 3.104 m/s đến tốc độ 5.106 m/s trên một đoạn đường thẳng bằng 2 cm. Gia tốc của electron trong chuyển động đó là a và thời gian electron đi hết quãng đường đó là t1. Độ lớn at12 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 5 cm.

B. 1,8 cm.

C. 2 cm.

D. 4 cm.