Hình chóp tam giác đều S. ABC ó...

Câu hỏi: Hình chóp tam giác đều S. ABC ó cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 3a. Tính khoảng cách h từ đỉnh S tới mặt phẳng đáy (ABC).

A. h=a

B. h =a6

C. h =32a

D. h = a3