Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng...

Câu hỏi: Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức

A. 10 bức xạ.

B. 6 bức xạ.

C. 4 bức xạ.

D. 15 bức xạ