Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh?

Câu hỏi: Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh?

A. 4 cạnh.

B. 3 cạnh.

C. 6 cạnh.

D. 5 cạnh.