Cho hàm số y= f(x)  có đạo hàm trên R và đồ...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f(x)  có đạo hàm trên R và đồ thị hình bên dưới là đồ thị của đạo hàm f’(x) .

A (-3 ; -2)

B. (- 2 ; -1)

C. (- 1 ; 0)

D. (0 ; 2)