Cho hai lực đồng quy có độ lớn F...

Câu hỏi: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 20 N. Nếu hai lực khi chúng hợp với nhau một góc 1800 thì độ lớn hợp lực của chúng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 39 N.

B. 28 N.

C. 1 N.

D. 21 N