Tìm tất cả các giá trị của m để hàm...

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y=cos2x+mx đồng biến trên .

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1