Hàm số

Câu hỏi: Hàm số y=x3-x2-x+3 nghịch biến trên khoảng

A. -;-13.

B. 1;+.

C. -13;1.

D. -;-13và 1;+