Tìm tất cả các giá trị thực của th...

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=x3+2(m-1)x2+(m-1)x+5 đồng biến trên 

A. m(-;1]

B. m1;74

C. m-;174;+

D. m1;74