Cho hàm số y=f(x)

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

A. m<-1,m=2

B. m-1,m=2

C.m2

D. m>2