Cho hàm

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên a;b. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Hàm số y=f(x) đồng biến trên a;b khi và chỉ khi f'x0, xa;b.

B. Hàm số y=f(x) đồng biến trên a;b khi và chỉ khi f'(x)<0,xa;b

C. Hàm số y=f(x) đồng biến trên a;b khi và chỉ khi f'(x)0,xa;b.

D. Hàm số y=f(x) đồng biến trên a;b khi và chỉ khi f'(x)0,xa;b f'(x)=0 tại hữu hạn giá trị xa;b.