Việc nuôi thủy sản nước lợ và nươ...

Câu hỏi: Việc nuôi thủy sản nước lợ và nước mặn đang làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn của Bắc Trung Bộ vì

A. tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa

B. giải quyết được nhiều việc làm

C. phát huy được thế mạnh ở tất cả các tỉnh

D. tận dụng được thời gian rảnh rỗi