Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì...

Câu hỏi: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì pha của dao động:

A. không đổi theo thời gian.

B. tỉ lệ bậc nhất với thời gian.

C. biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. là hàm bậc hai của thời gian.