Vào thời kì thu đông (tháng 10 - tháng 12),...

Câu hỏi: Vào thời kì thu đông (tháng 10 - tháng 12), vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa lớn chủ yếu là do ảnh hưởng của

A. gió mùa Tây Nam nóng ẩm gặp bức chắn địa hình

B. gió tín phong Đông Bắc qua biển gặp bức chắn địa hình

C. gió mùa Đông Nam ẩm gặp bức chắn địa hình

D. gió mùa Đông Bắc hoạt động xuống phía Nam