Viết biểu thức cơ năng của con lắc đơn khi b...

Câu hỏi: Viết biểu thức cơ năng của con lắc đơn khi biết góc lệch cực đại α0 của dây treo:

A. mgl(1 – cosα0).

B. mglcosα0.

C. mgl.          

D. mgl(1 + cosα0).