Phương trình

Câu hỏi: Phương trình sin3x3=sin5x5 có 3 nghiệm phân biệt A, B, C thuộc nửa khoảng [0;π) khi đó cosA + cosB + cosC bằng:

A. 0

B. 13

C. -43

D. 1

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!