Tổng tất...

Câu hỏi: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình cos5x + cos2x + 2sin3x.sin2x  = 0 trên 0; 2π là

A. 3π

B. 4π

C. 5π

D. 6π