Giới hạn sau 

Câu hỏi: Giới hạn sau limx+x2-2x+12x2+x-1  có giá trị là

A. 2

B. +

C. 12

D. 0