Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954...

Câu hỏi: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở Việt Nam có điểm giống nhau về

A. Đối tượng tiến công

B. Hướng tiến công chủ yếu.

C. Vai trò của lực lượng chính trị.

D. Huy động lực lượng.