Một tổ học sinh có 7

Câu hỏi: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn đều là nữ

A. 115

B. 715

C. 815

D. 15