Phản ứng giữa 2 chất nào sau đây c...

Câu hỏi: Phản ứng giữa 2 chất nào sau đây có phương trình ion thu gọn là: H+ + OH-  H2O

A. H2S + KOH

B. HNO3 +Ca(OH)2

C. CH3COOH + NaOH

D. H2SO4 +Mg(OH)2