Cho số phức z=(1-2i)^2 . Tính mô đun của số...

Câu hỏi: Cho số phức z=(1-2i)^2 . Tính mô đun của số phức 1/z

A. .

B. .

C. .

D. .