Câu hỏi: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=x+x2+1x+1

A. 1

B. 3

C. 2

D. 0