Xếp ngẫu nhiên 2 quả cầu xanh, 2 q...

Câu hỏi: Xếp ngẫu nhiên 2 quả cầu xanh, 2 quả cầu đỏ, 2 quả cầu trắng (các quả cầu này đôi một khác nhau) thành một hàng ngang. Tính xác suất để 2 quả cầu màu trắng không xếp cạnh nhau?

A. P = 23

B. P = 13

C. P = 56

D. P = 12