Trong quần thể người có một số thể...

Câu hỏi: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4