Đối với các loài thực vật ở cạn, n...

Câu hỏi: Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau đây?

A. Chóp rễ. 

B. Khí khổng.

C. Lông hút của rễ.

D. Toàn bộ bề mặt cơ thể.