Tháng 10-1930, Trần Phú chủ trì...

Câu hỏi: Tháng 10-1930, Trần Phú chủ trì Hội nghị

A. Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21

B. thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.

C. Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. cấp cao ba nước Đông Dương (Việt Nam – lào – Campuchia)