Một tổ học sinh có 7 học sinh nam...

Câu hỏi: Một tổ học sinh có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn đều là nữ.

A. P(A) = 12

B. P(A) = 115

C. P(A) = 38

D. P(A) = 78