Sự tồn tại của các quốc gia nào đã trở thành...

Câu hỏi: Sự tồn tại của các quốc gia nào đã trở thành nguy cơ đe dọa vị trí của Mĩ trong quan hệ quốc tế những năm sau chiến tranh

A. Liên Xô và Trung Hoa.

B. Các nước Đông Âu và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

C. Liên Xô, Đông Âu và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

D. Liên Xô và các nước Đông Âu.