Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Th...

Câu hỏi: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1885-1913) là

A. triều đình nhà Nguyễn

B. thủ lĩnh nông dân.

C. sĩ phu, văn thân

D. tiểu tư sản, trí thức