Một chất điểm A xuất phát từ vị trí O, chuyể...

Câu hỏi: Một chất điểm A xuất phát từ vị trí O, chuyển động nhanh dần đều, 8 giây sau nó đạt đến vận tốc 6 m/s. Từ thời điểm đó nó chuyển động thẳng đều. Một chất điểm B xuất phát từ cùng vị trí O nhưng chậm hơn 12 giây so với A và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Biết rằng B đuổi kịp A sau 8 giây (kể từ lúc B xuất phát). Tìm vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A

A. 48 m/s.

B. 36 m/s.

C. 24 m/s.

D. 12 m/s.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tích phân cơ bản, nâng cao có lời giải !!