Cho số phức z=5-7i . Xác định phần thực và p...

Câu hỏi: Cho số phức z=5-7i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức liên hợp của z .

A. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng .

B. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng .

C.Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 7.

D. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng .