Cho tam giác SOA vuông tại O có OA = 3 cm, S...

Câu hỏi: Cho tam giác SOA vuông tại O có OA = 3 cm, SA = 5cm quay tam giác SOA xung quanh cạnh SO được hình nón. Thể tích của khối nón tương ứng là

A. 12π (cm3)

B. 15π (cm3)

C. 803π (cm3)

D. 36π (cm3)