Một ánh sáng đơn sắc tần số f truyền trong c...

Câu hỏi: Một ánh sáng đơn sắc tần số f truyền trong chân không thì nó có bước sóng bằng

A.

B.

C.

D.