Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng...

Câu hỏi: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 10Ω và cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng: 

A. 120W 

B. 240W 

C. 320W 

D. 160W