Hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên

Câu hỏi: Hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên

A. y=log13x

B. y=-x4+4x2-4

C. y=-x3-2x+3

D. y=x+2x-1