Trên đoạn

Câu hỏi: Trên đoạn [-π;π] phương trình 4sinx-3 = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm?

A. 1

B. 0

C. 2

D. 4

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!