Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2

Câu hỏi: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 22cos100πt (A). ) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là

A. 22

B. 2 

C. 4 

D. 2