Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn x...

Câu hỏi: Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn x2 + 9y2 = 6xy. Tính M=1+log12 x+log12 y2.log12 (x+3y).

A. M = 1.

B. M=1+log12 3ylog12 6.

C. M = 2.

D. M = log12 6.